اطلاعیه مهم : مهلت ارسال مقالات تا 30 شهریور ماه تمدید گردید.

مکان برگزاری کنگره : اصفهان ، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری کنگره:13-11 مهرماه 1397

مانده تا روز همایش