مکان برگزاری کنگره : اصفهان ، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ برگزاری کنگره:11-13 مهرماه 1397


مانده تا روز همایش