مکان برگزاری کنگره : اصفهان ، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری کنگره:13-11 مهرماه 1397